Jaalala Haalduree Hin Qabne Yesus: Qulqulleessuu fi Dhiifama Hundaaf
jigsa 0 Comments

Jaalala Haalduree Hin Qabne Yesus

Addunyaa firdii fi balaaleffannaadhaan guutamte keessatti, dogoggora keenyaan akka hin malle fi ba’aa nutti dhaga’amuun salphaa ta’uu danda’a. Haa ta’u malee, ergaan Macaafa Qulqulluu jaalalli akka malee gadi fagoo, haal-duree hin qabne, hanqina keenya irra darbee akkuma jirrutti nu hammate akka jiru nu yaadachiisa. Jaalalli kun kan argamu Yesus Kiristoos keessatti, gochi aarsaa fannoo irratti raawwate cubbuu keenya hundumaa irraa nu qulqulleessuuf humna qaba.

1 Yohaannis 1:7 irratti, “Nuti garuu akkuma inni ifa keessa jiru ifa keessa yoo deemne, walii wajjin walitti dhufeenya qabna, dhiigni ilma isaa Yesus cubbuu hundumaa irraa nu qulqulleessa” jedhamee barreeffameera. Jechoonni kun jaalala Yesus jijjiirama fiduu fi dhiifama aarsaa isaa irraa dhangala’u mul’isu. Dogoggorri keenya darbee ykn qabsoon keenya ammaa maal iyyuu yoo ta’e, Yesus carraa qulqullaa’uu fi bilisa ba’uu nuuf dhiheessa.

Gad fageenyi jaalala Yesus daangaa hin qabu. Namoota balleessaa fi salphinni itti ba’an bira ga’a, dhiigni isaa qulqulleessuu fi deebisuuf gahaa ta’uu isaaf mirkaneessa. Jaalala mudaa keenyaan yeroo wal-qunnamnu kan ofirraa hin deebine, garuu, cabee keenya keessatti nutti dhihaatu, fayyinaa fi furuu kan dhiyeessudha.

Jaalalli Yesus dandeettii mudaa hin qabne ta’uu keenya irratti kan hundaa’e akka hin taane hubachuun barbaachisaa dha. Mudaa fi kufaatii keenyas nu jaallata. Dhiifamni isaa carraaqqii mataa keenyaatiin kan argamu osoo hin taane, warra isatti amananii fi jaalala isaa hammatan hundaaf bilisaan kennama. Jaalala keessaa gara alaatti nu jijjiiruu barbaadu, gara jireenya qajeelummaa fi gara laafinaatti nu qajeelchudha.

Waan hojjattes taʼe eessa akka turte iyyuu jaalalli Yesus sitti babalʼata. Fannoo irratti aarsaan isaa gad fageenya jaalala isaa fi fedhii inni ofii isaa wajjin nu araarsuuf qabu kan argisiisu ture. Cubbuu keenya himannee yeroo isatti amanamnu dhiigni isaa xurii irra daddarba keenyaa dhiqee nu haguuga.

Har’a jaalala haalduree hin qabne Yesus hammadhu. Dhiigni isaa akka si qulqulleessu, akka si haaromsu, akkasumas ifa isaa keessa akka deemtu humna akka siif kennu hayyami. Yakka fi salphina dhiisi, guutummaa dhiifama Isaa argadhu. Ija Yesusitti jaallatamtuu, jaallatamtuu fi ayyaana furuu isaaf kan malu ta’uu kee yaadadhu.

Jaalalli Yesus garaa kee haa guutu, humni qulqulleessuu isaas nagaa, gammachuu, abdii bara baraa siif haa argamsiisu.

Jaalala Haalduree Hin Qabne Yesus: Qulqulleessuu fi Dhiifama Hundaaf
Jaalala Haalduree Hin Qabne Yesus: Qulqulleessuu fi Dhiifama Hundaaf

Continue Reading

Leave a Comment