jigsa 0 Comments

Iyyesuus Kiristoos, Madda Jireenya Bara Baraa fi Furii

Addunyaa mirkanaa’uu dhabuu fi ilaalcha lakkoofsa hin qabneen guutamte keessatti, hiika gita hin qabne Yesus Kiristoos akka fayyisaa keenyaatti hubachuun barbaachisaa dha. Dhugaan jiru garuu karaa isaa malee maddi fayyina dhala namaa biraa hin jiru. Gad fageenyi jaalala Waaqayyo dhala namaaf qabu jechoota Yohaannis 3:16 irratti bareedinaan ibsameera: “Waaqayyo akkasitti biyya lafaa jaallate, ilma isaa tokkicha hamma kennuutti, namni isatti amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatuuf malee hin badu.”

Keeyyatni kun karoora furuu waaqummaa kan of keessatti hammatedha. Abbaan jaalala isaa isa daangaa hin qabneen ilma isaa Yesuus akka nu gidduu jiraatu erge. Yesus fedhiidhaan jiraachuu namaa hammatee, nu cinaa deemee, qabsoo keenya mudatee, dhumarratti cubbuu keenyaaf lubbuu isaa akka aarsaatti dhiheesse. Namoota isatti amanan hundaaf fayyinaa fi jireenya bara baraa dhiyeessuun riqicha dhala namaa Waaqayyoon wal qunnamsiisu ta’e.

Yesus akka Fayyisaatti adda ta’uun isaa uumama waaqummaa fi jaalala aarsaa isaa keessa jira. Inni raajii ykn barsiisaa ogeessa qofa osoo hin taane, Ilma Waaqayyoo mataa isaati. Jireenyi isaa, duuti isaa fi du’aa ka’uun isaa humna cubbuu fi du’aa caccabsee, Waaqayyoo wajjin akka araaramnuu fi fuula isaa duratti jireenya bara baraa akka argannuuf karaa nuuf kenne.

Hojiin fayyisuu Yesus jaalalaa fi araara abbaa keenya isa samii safaramaa hin qabneef ragaadha. Isatti amanuudhaan dhiifama, deebisanii dhaabuu fi abdii jireenya bara baraa arganna. Innis kan darbe, dogoggora keenya, hanqina keenya osoo hin ilaalin, fayyina tola hundaaf dhihaatudha. Fayyina kana argachuuf waamichi godhamu lubbuu namaa hundumaaf kan dhiyaatu yoo ta’u, namni tokkollee jaalalaa fi ayyaana Waaqayyootiin ala akka hin taane mirkaneessa.

Barbaachisummaa gahee Yesus akka Fayyisaatti qabu yeroo xiinxallu, dhugaa kana galateeffannaa fi gad of deebisuudhaan haa fudhannu. Yesus keessatti, madda abdii, furuu fi jireenya bara baraa isa dhumaa akka arganne beekamtii kennuudhaan jireenyi keenya haa jijjiiramu. Ergaa fayyinaa kana addunyaaf haa qoodnu, akka hunduu jaalala Abbaa daangaa hin qabne beekanii bilisummaa fi gammachuu fayyisaa keenya Yesus Kiristoos keessatti argamu akka argataniif.

Fayyisaan gita hin qabne: Iyyesuus Kiristoos, Madda Jireenya Bara Baraa fi Furii

Continue Reading

Leave a Comment