"Jaalala Aarsaa: Wareegama Duuka Bu'oota Iyyesuus fi Amantoota Har'aa "
jigsa 0 Comments

Wareegama Duuka Bu’oota Iyyesuus fi Amantoota Har’aa

Duuka buutonni Yesus akkuma seenaa seenaa fi seenaa macaafa qulqulluu keessatti galmaa’an, Yesus Kiristoosiif of kennuu isaanii isa hin raafamnee fi ergaa jaalalaa fi fayyina isaa babal’achuu isaatiin qormaata fi ari’atama adda addaa isaan mudateera. Yesusiif amanamummaan isaanii dhumarratti rakkina guddaa fi duʼa illee akka dandamatan isaan taasiseera.

Fakkeenyota beekamoo ta’an keessaa tokko ergamaa Pheexiroos bara mootii Neeroon garagalfamee fannifameedha. Akka duudhaatti Phexros ejjennoo kana kan gaafate, haala Gooftaa isaa jaallatamaa wajjin du’uuf akka hin malle itti dhaga’amee ture. Of kennuu isaa kan hin raafamnee fi dhuma irratti wareegamuun isaa jaalalaa fi amanamummaa Yesusiif qabuuf ragaa cimaa ta’ee tajaajila.

Yaaqoob ilmi Zabdewoo fi obboleessi Yohaannis duuka buutota keessaa isa jalqabaa amantii isaatiin wareegame ta’e. Mootichi Heroodis Agriiphaa 1ffaan Yerusaalemitti billaadhaan akka ajjeefamu ajaje. Aarsaan Yaaqoob barsiisa Yesusiif of kennuu isaa fi labsii wangeelaaf fakkeenya nama gaddisiisu ta’ee dhaabata.

Phaawulos ergamaan, duraan Saaʼol jedhamuun kan beekamu, karaa gara Damaasqootti geessurratti jijjiirama guddaa argateera. Phaawulos tajaajilasaa hunda keessatti hidhaa, reebichaa fi dhuma irratti wareegamuun dabalatee rakkina adda addaa isa mudateera. Rakkoowwan kun jiraatanis, ergaa jaalalaa fi furuu Yesus Yihudootaafi Ormootatti babal’isuuf kutannoodhaan itti fufeera.

Duuka buutonni kaanis amantaa isaaniitiin ari’atamaa fi wareegamuun isaan mudateera. Yeroo baay’ee “Toomaas Shakkii” jedhamuun kan yaadatamu Toomaas, wangeela lallabuuf gara Hindii akka deeme himama, amantaa isaatiinis achitti wareegame. Filiphoos wareegama isaa dura Giriikii fi Eeshiyaa Xiqqoo dabalatee naannoo adda addaatti akka lallabe beekama ture.

Seenaawwan kana keessatti, duuka buutonni Yesus jaalala isaaf qaban irraa kan kaʼee fi ergaa isaa qooduuf of kennuu isaanii irraa kan kaʼe aarsaa guddaa akka kaffalan dhugaa baanna. Fakkeenyi isaanii har’as amantoota kakaasuu itti fufee jira, baasii duuka bu’ummaa fi humna jijjiirama jaalala Yesus nu yaadachiisa.

Yeroo harʼaa, namoonni lakkoofsa hin qabne addunyaa maratti amantii Yesusitti qabaniin ariʼatamaa fi rakkina isaan mudata. Isa duukaa bu’uuf waadaa hin raafamne irraa kan ka’e loogii, jeequmsa, wareegama illee ni dandamatu. Seenaan isaanii aarsaa duuka buutota jalqabaa kan dhageessisu siʼa taʼu, jaalalli Yesus duuka buutota isaa itti fufsiisuu fi jabeessuuf humna bara baraa qabu kan argisiisu dha.

Xumura irratti duuka buutonni Yesus jaalala isa hin raafamneef jecha ulfaatina gidiraa fi ari’atamaa baatan. Jireenyi isaanii fi duuti isaanii of kennuu isaanii fi ergaa jaalalaa fi aarsaa Yesus isa bara baraa ta’eef ragaa ta’ee tajaajila. Akka amantoota har’aatti, qormaata mo’uu fi jaalala isaa addunyaatti agarsiisuu akka dandeenyu kan nu dandeessisu, haala hundumaa keessatti nu wajjin akka ta’e beekuudhaan, amanamummaa isaanii fakkeessuun Yesusiif of kennuu keenya keessatti cimnee akka dhaabbannu waamamneerra.

"Jaalala Aarsaa: Wareegama Duuka Bu'oota Iyyesuus fi Amantoota Har'aa "
“Jaalala Aarsaa: Wareegama Duuka Bu’oota Iyyesuus fi Amantoota Har’aa “

Continue Reading

Leave a Comment