Gareen hawaasa mana kiristaanaa maali?
jigsa 0 Comments

Gareen hawaasa mana kiristaanaa maali?

Gareen hawaasa waldaa garee jireenyaa ykn garee xixiqqaa jedhamus. Gareen hawaasa waldaa namoota muraasa kanneen waldaa naannoo tokkotti argaman of keessaa qaba. Torban keessatti yeroo adda addaatti Macaafa Qulqulluu qayyabachuuf, pirojektii tajaajilaa fi/ykn waldaa waliin walga’u. Waldoonni guddachaa yeroo deeman, yeroo baay’ee tajaajila hedduu ykn bakka hedduu qaban, gareewwan hawaasaa namoota walitti hidhamiinsa akka qabaatan taasisa. Caasaan waldaa aadaa wajjin barbaachisaa ta’ee akka turuuf guddachaa yeroo deemu, gareewwan hawaasa waldaa irra caalaa yaad-rimee durii mana barumsaa Wiixataa ykn walgahii kadhannaa halkan Roobii bakka bu’aniiru. Galmi waldoota macaafa qulqulluu irra caalaan isaanii garee hawaasaa duuka bu’ummaa, kadhannaa, walitti dhufeenyaa fi itti gaafatamummaa guddisan uumuudha. Tokkoon tokkoon garee hawaasa waldaa keessatti baay’inni hirmaattotaa yeroo baay’ee daangeffamee waan ta’eef hariiroon gadi fagoo fi yeroo dheeraa akka guddatu fi kunuunfama.

Fakkeenyi garee hawaasa waldaa macaafa Hojii Ergamootaa keessatti kan argamu amantoonni mana keessatti walitti dhufanii nyaata, waldaa fi irbaata fudhachuuf (HoE 2:41–42, 46). Xalayaa ergamootaa dubbisanii, irratti mari’atu, kadhannaa, amantii eeguuf wal mormu turan (HoE 20:7–8). Gareen hawaasa waldaa sirritti hojjetu waldaa xiqqoo waldaa tokko keessa jirtudha. Yeroo baayyee geggeessaan walgahii kanaaf haala mijeessuu fi jijjiirama yeroo fi taateewwan dhufan hunda beeksisu jira. Akkasumas hoggansa waldaa naannoo sanaa wajjin walitti dhufeenya qabaachuu fi fedhii fi guddina hafuuraa miseensota garee hawaasaatiif itti gaafatamummaa qaba.

Kaayyoon gareewwan hawaasa waldaa faarfamu qabaatus, wantoota of eeggannoo gochuu qabnu tokko tokkotu jira. Addunyaa keenya kan waadaa hin qabne baay’achaa dhufe keessatti, hoggantoonni garee hawaasaa yeroo baay’ee walgahii irratti argamuun yeroo hunda jijjiiramaa dhufuun ni mufatu. Gareen hawaasaa tokko hamma miseensummaa isaa qofa fayyaa qaba. Hogganaan tokko torban hojii keessatti nyaata, manaa fi barumsa yeroo qopheesse, namni tokkollee yeroo hin mul’anne abdii nama kutachiisuu danda’a. Gareen hawaasaa tokko tokko miseensota biratti baay’ee waan jaallatamaniif waldaa naannoo sanaa dhiisanii ofii isaaniitiif “waldaa” ta’aniiru. Haalli kun aangoo hafuuraa Waaqayyo paastarootaa fi jaarsoliif kenne jala waan of baasaniif yeroo muraasaaf gaarii ta’a (Hojii Ergamootaa 14:23; 1Tasaloonqee 5:12). Garee hawaasaa keessatti barsiisa sobaa ittisuuf akkasumas namni hundi galma irratti akka xiyyeeffatu gochuuf to’annoon geggeessitoota waldaa murteessaadha.

Gareen hawaasa mana kiristaanaa maali?
Gareen hawaasa mana kiristaanaa maali?

Garee hawaasa waldaa keessatti “waliin” Caaffata Qulqullaa’oo kan raawwatamu. Macaafni Qulqulluun kiristaanonni ba’aa walii akka baatan (Galaatiyaa 6:2), waliif kadhadhaa (Yaaqoob 5:16), wal fudhadhaa (Roomaa 15:7), dhiifama waliif akka godhan (Qolosaayis 3:13) yeroo itti himu, it Kiristiyaanota kaanii wajjin walitti dhufeenya cimaa akka qabnu kan argisiisudha. Waldaa kuma hedduu qabu keessatti Paastarichi nama dhukkubsate hunda daawwachuu ykn haadha haaraa hundaaf nyaata fudhachuu akka hin dandeenye ifaadha. Akkasumas miseensi tokko hammam michuu ykn kan namatti tolu taʼus, namoota guutuu Wiixata ganama saʼaatii tokkoof qofa argame dhuunfaan beekuu hin dandaʼu. Kanaafuu Paastariin fi hojjettoonni miseensota garee isaanii kunuunsuuf hoggantoota garee hawaasaa irratti hirkatu.

Gareen hawaasaa tokko akka gaariitti kan hojjetu yeroo dheerina qaama waldaa guddaa qofa ta’edha. Gareen tokkoon tokkoon isaanii yeroo waan tokko qorachaa jiran qoqqoodinsa osoo hin taane walitti hidhamiinsi ni jiraata. Hoggantoonni ulaagaa safuu fi duuka bu’ummaa dhuunfaa ifatti ibsame irratti yeroo qabaman gareen sun fakkeenya kana hordofuuf amala qaba. Waldoonni gurguddoon yeroo walga’iin gurguddaan Wiixata ganama galaana namoota hin beekne fakkaatu duwwaa itti dhaga’amu ni hubatu, yeroo baay’ee gareewwan hawaasa waldaa miseensota walitti hidhamiinsa qabaniifi walitti dhufeenya akka qabaatan uumuu irratti ciminaan hojjetu. Paastaroonni barbaachisummaa gareewwan hawaasaa waldaadhaaf akka himan barsiisuudha, illee akka qaama miseensummaa waldaa yeroo hunda argamuun cimsuudha.

Karaa baay’eedhaan waldaan jaarraa tokkoffaa garee hawaasaa walduraa duubaan ture. Hundi isaanii Caaffata Qulqullaa’oo tokko qo’atan (HoE 17:11), ergamoota irraa xalayaa wal fakkaatu dubbisan (Qolasaayis 4:16; 1Tasaloonqee 5:27), akkasumas waaqeffannaa uummata duratti ulaagaa wal fakkaatu qabataniiru (1 Qorontos 11–14). Torban guutuu mana keessatti walga’anii (HoE 2:46) walitti dhufeenya walitti dhiyeenyaa, dhuunfaa waliin uumuu turan (Roomaa 12:10; 1 Phexros 2:17). Gareen hawaasa waldaa ammayyaa tokkummaa tokko argachuuf yeroo carraaqan (Efesoon 4:3; Faarfannaa 133:1), ejjennoo Yesus waldaa isaa irraa qabu raawwachaa jiru (Maatewos 16:18).

Leave a Comment