Dibanni 1Yohaannis 2:27 irratti argatte maali?
bonsa bonsa 0 Comments

Dibanni 1Yohaannis 2:27 irratti argatte maali?

Jechi dibachuu jedhu geengoowwan Kiristiyaanaa tokko tokko keessatti falmii kaasa. Tokko tokko jechicha irraa kan of eeggatan taʼus, kaan immoo karaa barumsa macaafa qulqulluu irra darbee fayyadamu. Kiristiyaanonni tokko tokko humna dabalataa argachuuf jecha “dibata” dabalataa hordofuu isaanii arguun waan hin baratamne miti. Haataʼu malee, jecha sanarratti garmalee of eeggannoo gochuus taʼe karaa sirrii hin taaneen itti fayyadamuu hin qabnu. Kanaa mannaa, dibamni akkamitti akka nu ilaallatu hubachuuf gara Caaffata Qulqullaa’ootti garagaluu qabna.

Yohaannis Tokkoffaa 2:27 yaad-rimee dibachuu Kiristaanota irratti hojii irra oolcha. Innis akkas jedha, “Isin garuu dibamni isa biraa argattan isin keessa jiraata, namni isin barsiisu isin hin barbaachisu. Garuu akkuma dibamni isaa waa’ee waan hundumaa si barsiisuu fi dibamni sun dhugaa ta’uu isaa malee sobaa miti—akkuma isin barsiise, isa keessa jiraadhaa.” Caqasni kun lakkoofsa 20 wajjin kan wal qabate siʼa taʼu, kunis “Dibata isa Qulqulluu irraa akka qabnu” nu beeksisa.

Dibanni 1Yohaannis 2:27 irratti argatte maali?
Dibanni 1Yohaannis 2:27 irratti argatte maali?

Caqasoonni armaan olitti ibsaman lamaan madda dibamni—Waaqayyoon akka taʼe ni mulʼisu. Yohaannis dubbistoota isaatiif dibata kana dursanii akka qaban—barbaaduun akka hin barbaachifne—akkasumas wanta beekuu qaban hunda isaan qajeelchuun gahaa akka ta’e mirkaneessa. Dibamni barsiisota akka hin barbaanne kan argisiisudhaa? Hiikni sun Yohaannis mataan isaa karaa xalayaa dubbistoota isaa barsiisaa jiraachuu isaa kan faallessu ta’a. Haala kana keessatti ergamaan kun barsiisota sobaa irraa addatti akeekkachiisaa jira.

Yohaannis dubbistoonni isaa akka hin gowwoomfamneef dibata Waaqayyo biraa dhufutti akka hirkatan gorsa. Hayyoonni baay’een, Yohaannis xalayaawwan isaa fi seenaa wangeelaa isaa yeroo barreessu, waldaan jalqabaa qoqqoodinsa Ginostikii irraa kan ka’e akka ishee mudate irratti walii galu. Ginostikoonni adda durummaan ilaalcha lamaa fi beekumsa addaa qabaachuu isaaniitiin kan beekaman turan. Addunyaa hafuuraa fi qaamaa addaan ba’uutti kan amanan yoo ta’u, isa boodaa akka hamaatti ilaalu turan. Kanarraa kan ka’e, Kiristoos foon uffachuu isaa gananii, Yesus foon uffatee gonkumaa akka hin dhufne mirkaneessaniiru. Kun immoo cimsa Yohaannis namummaa Yesus irratti kenne ibsa (Yohaannis 1:14; 1Yohaannis 4:2–3).

Kaayyoon dibamuu Waaqayyoo Kiristiyaanota dhugaa barsiisota sobaa irraa eeguudha. Yohaannis warra boodaa mormitoota Kiristoos fi sobdoota jedhee ibsa sababiin isaas isaan dhugaa guutuu waa’ee Yesus waan ganufi (1Yohaannis 2:22). Haataʼu malee, Kiristiyaanonni dhugaa taʼan hundi dibata kana kan qaban siʼa taʼu, kunis dhugaa akka qaban argisiisa. Kanaaf, Ginostikoonni beekumsa addaa akka qaban kan himatan yoo ta’u, Yohaannis dibanni isaan qaban isaan barsiisuuf gahaa akka ta’e dubbistoota isaa yaadachiisa. Karaa dhokataa Noostikii barbaaduun hin barbaachisu.

Kanaafuu, dibanni Waaqayyo amantoota hundaaf kennu kun maali? Yeroo fayyinaatti Kiristaanni hundi kennaa hafuura qulqulluu ni fudhata (HoE 2:38; Galaatiyaa 3:2; Efesoon 1:13–14; Roomaa 8:9). Dibamni jireenya keenya keessatti argamuu fi hojii humna namaa hafuura qulqulluu agarsiisa. Bakka hafuurri qulqulluun jiraatu hundatti dibamni ni hafa. Kana jechuun, Kiristiyaanonni dhugaan hundinuu dibamaniiru, isaan gidduutti garaagarummaan tokko illee hin jiru. Kennaa adda addaa kan qabnu (1 Qorontos 12:8–11; Roomaa 12:6–18; 1 Pheexiros 4:10–11) fi bilchina keenya irratti garaagarummaa kan qabnu yoo ta’ellee, dibamni kiristaana hundumaaf tokko ta’ee hafa.

Kun har’a nuuf maal jechuudha? Tokkoffaa, hundi keenya dibata, kan argamuu fi dhiibbaa Hafuura Qulqulluu bakka bu’u qabna jedhutti boqochuu qabna. Kun humna jireenya Waaqayyoo geggeessuu fi hojii Waaqayyoo raawwachuuf itti hirkatnudha (HoE 1:8; Roomaa 8:13–14; Galaatiyaa 5:16, 22–23; 2Ximotewos 1:7; Efesoon 3:16; Filiphisiiyus 2:13). Agarsiisaaf yookaan bifa tokko tokkoon elitism hafuuraatiif jecha humna Hafuura Qulqulluu barbaaduun Macaafa Qulqulluu kan hin taanedha.

Lammaffaa, Hafuurri Qulqulluun barsiisaa fi qajeelcha keenya isa dhumaa ta’ee akka tajaajilu beekuu qabna, akkuma 1 Yohaannis 2:27 irratti mul’atu. Inni karaa jechoota Caaffata Qulqullaa’ootiin nu barsiisa, sammuu keenya ibsuun waan baranne hubachuu fi yaadachuu (Yohaannis 14:26; 1 Qorontos 2:10–12; Luq 12:12). Fedhii isaa duukaa bu’uudhaan jireenya kiristaanaas jiraanna (Galaatiyaa 5:16–18). Barsiisonni Macaafa Qulqulluu sirrii ta’an hubannoo gatii guddaa qabu nuuf kennuu kan danda’an ta’us, Dubbii barreeffame bira darbuu ykn mormuu hin qaban. Namni barsiisa ijoo Hafuuraan Caaffata Qulqullaa’oo keessatti mul’ate haalu barsiisaa sobaa dha.

Leave a Comment