Of ganuu jechuun maal jechuudha?
jigsa 0 Comments

Of ganuu jechuun maal jechuudha?

Yesus duuka bu’aa isaa ta’uuf, duuka bu’aa isaa ta’uuf, adabni hafuuraa of ganuu akka barbaachisu barsiiseera: “Yesuus duuka buutota isaatiin, ‘Namni ana duukaa dhufuu yoo barbaade, of ganee fannoo isaa fuudhee na duukaa haa bu’u’” jedheera.” (Maatewos 16:24, ESV). Of ganuun jireenya kiristaanaa keessatti kutaa barbaachisaa dha. Yesus namoonni duuka buutota isaa ta’uu barbaadan fedhii uumamaa dhala namaa gara ofittummaatti qabu akka didan waamicha dhiyeesse. Gooftaan mataan isaa of ganuu fakkeenya ta’eera (Yohaannis 13:1–17).

Kitaabni Dictionary of Bible Themes jedhamu, “qulqullummaa fi Waaqayyoof of kennuudhaan guddachuuf, qabeenya ykn sadarkaa of dhowwachuuf fedhii qabaachuu” jechuudhaan hiika. Jechoonni Yesus afaan jalqabaa keessatti “of ganu” jechuun fayyadame jechoota ciccimoo hiika isaaniitiin jechoota Phaawuloos Filiphisiiyus 3:7–8 irratti dubbate wajjin wal fakkaatu turan: “Garuu bu’aan ani qabu hundumaa Kiristoosiif jedhee akka kasaaraatti nan lakkaa’a ture. Dhugumatti, Kiristoos Yesuus Gooftaa koo beekuun gatii guddaa waan qabuuf waan hundumaa akka kasaaraatti nan lakkaa’a. Isaaf jedhee Kiristoosiin akkan argadhuuf, waan hundumaa dhabee akka balfaatti lakkaa’eera” (ESV, cimsi itti dabalameera). Kaayyoon of ganuu—bu’aa lafa irraa argamu hundumaa akka “kasaaraatti” lakkaa’uu—qulqullummaa fi Waaqayyoof abboomamuudhaan caalaatti Yesusiin fakkaachuudha.

Of ganuun gaaffii foonii cimaa qaamni irraa qabu, kan foonii yookaan nama uumamaa jedhamuunis beekamu mo’uu fi akka ati cubbuutti akka hin dabarsineef sagalee Waaqayyoof akka bitaman gochuu dabalata: “Warri kan Kiristoos Yesuus ta’anis ni qabu foon fedhii fi hawwii isaa wajjin fannise” (Galaatiyaa 5:24, ESV).

Kiristaanaaf of ganuu jechuun akka wiirtuu jiraachuutti of ganuu (innis faallaa fedhii uumamaa fedha namaa kan deemu) fi Yesus Kiristoosiin wiirtuu haaraa fi dhugaa ofii ta’uu isaa beekuu jechuudha. Innis ofiin durii du’ee jireenyi haaraan amma Kiristoosiin Waaqayyoo keessatti dhokatee akka jiru beekuu jechuudha (Qolaasaayis 3:3–5).

Yeroo haaraa gara Yesus Kiristoositti dhalanne irraa eegalee of ganuun jireenya lafa kana irratti hafeef shaakala guyyaa guyyaa ta’a (1 Phexros 4:1–2). Hafuurri qulqulluun amma nu keessa jiraatee, hafuura waaqummaa Waaqayyoo fi ofii foonii gidduutti waldhabdee keessa dhiibamna. Phaawuloos qabsoo itti fufee jiru kana Roomaa 7:14–25 keessatti ibsa. Ayyaana Waaqayyoo fi humna hafuura qulqulluu qofaan of ganuu barachuu dandeenya: “Ayyaanni Waaqayyoo inni namoota hundumaaf fayyina dhiyeessu mul’ateera. Waaqayyoon sodaachuu fi fedhii biyya lafaa ‘Lakki’ jechuu, akkasumas bara ammaa kana keessatti jireenya of to’achuu, qajeelaa fi Waaqayyoon sodaachuu akka jiraannu nu barsiisa, abdii eebbifamaa- mul’achuu ulfina Waaqayyoo fi Fayyisaa keenya isa guddaa, . Yesuus Kiristoos” (Tiitoos 2:11–13).

Guyyaa guyyaan of ganuu fi foon fannisuun jireenyi keenya Kiristoos keessatti guddata, ni jabeessa, guddata. Kiristoos amma jireenya keenya ta’a. Jechoonni beekamoo Diitrich Bonhoeffer kun hiika of ganuu hubachuuf nu gargaaru: “Kiristoos nama tokko yommuu waamu, dhufee akka du’u isa ajaja.” Duuka bu’aan Yesus du’uuf qophaa’uu qaba yoo du’a karaan duuka bu’ummaa itti geessu yoo ta’e: “Ani Kiristoosiin fannifameera kana booda hin jiraadhu, Kiristoos ana keessa jiraata malee. Jireenyi amma qaamaan jiraadhu, Ilma Waaqayyoo isa na jaallate, anaaf of kennetti amanuudhaan jiraadha” (Galaatiyaa 2:20; Roomaa 6:1–11s ilaali).

Soomni adabbii of ganuu Yesus ofii isaatii shaakale keessaa isa tokkodha (Maatewos 4:1–2). Hiyyeeyyii fi rakkataaf kennuun bifa of ganuudha Yesus jajjabeesse (Maatewos 5:42; Luq 11:41). Kadhannaa keessatti ilaaluun karaa biraa tajaajila Waaqayyoof of ganuudha, akkuma Yesus agarsiise (Maatewos 14:23; 26:41). Akkasumas, garmalee qananiitti of kennuu irra gad of qabuun jiraachuun naannoo amantoonni of ganuu itti fayyadamuu danda’anidha (Maatewos 8:20; 10:10; 1Ximotewos 2:9).

Of ganuu jechuun maal jechuudha?
Of ganuu jechuun maal jechuudha?

Tarii karaan of ganuu itti shaakallu inni guddaan obboloota keenya Kiristoos keessa jiran akkamitti akka jaallannu fi kabajnu irratti ta’uu danda’a. Of ganuun bu’uura waldaa kiristaanaa fi tajaajila waldaa keessatti: “Tokkoon tokkoon keessan faayidaa ofii qofa osoo hin taane, faayidaa warra kaaniis haa ilaallu. Yaada kana of gidduutti qabaadhaa, inni bifa Waaqayyootiin yoo ta’ellee, Waaqayyoo wajjin wal qixxummaa akka waan qabamuu qabutti hin lakkaa’in, dhalattee bifa garbicha fudhatee of duwwaa godhe fakkaa namaatiin. Bifa namaatiin argamees hamma du’aatti, fannoo irratti du’aattis abboomamuudhaan of gad of deebiseera” (Filiphisiiyus 2:4–8, ESV; Maatewos 5:38–48; Maarqos 10:42–45 illee ilaali ).

Of ganuu jechuun of ilaaluu dura gaarummaa namoota biroo barbaaduu jechuudha (1Qorontoos 10:24). Ruut yeroo Naa’omii duukaa deemtu, faayidaa haadha warraa isheetiif jecha of ganuu shaakalte (Rut 2:11). Asteer saba ishee oolchuuf lubbuu ishee balaadhaaf yeroo saaxilu of ganuu agarsiifte (Asteer 4:16). Caaffanni qulqullaa’oon warra amantiin dadhaboo ta’aniif jennee of ganuu nu barsiisa (Roomaa 14:21; 15:1–3; 1Qorontoos 8:13; 9:23). Yeroo yeroo, humna, mirga, iddoo, maqaa gaarii, mirga, mijataa, fi illee jireenya kee illee aarsaa gochuuf fedhii qabdu sake of Christ, of ganuu jechuun maal jechuu akka ta’e fakkeenya ta’a: “Namni lubbuu isaa argate ni dhaba, lubbuu isaa anaaf jedhee dhabe immoo ni argata” (Maatewos 10:39; akkasumas Yohaannis 12:24–26; 2 ilaali Qorontos 6:4–5).

Leave a Comment