Maatewos 10:28 irratti maaliif “Warra foon ajjeesuu danda’an hin sodaatinaa” jedhamee nutti himame?
jigsa 0 Comments

Maatewos 10:28 irratti maaliif “Warra foon ajjeesuu danda’an hin sodaatinaa” jedhamee nutti himame?

Maatewos 10:28 qaama qajeelfama waliigalaa Yesus duuka buutota isaaf ergamaaf erguu isaa dura kenne jalatti kufa. Keeyyatni guutuun akkas jedha, “Warra qaama ajjeesan garuu lubbuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kanaa mannaa, Nama lubbuu fi qaama si’ool keessatti balleessuu danda’u sodaadhaa.” Yookiin akkuma ESV jedhutti, “Warra qaama ajjeesan garuu lubbuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kanaa mannaa nama lubbuu fi foon si’ool keessatti balleessuu danda’u sodaadhaa.” Barumsi walfakkaataan Luqaas 12:4–5 keessatti argama.

Akka Kiristiyaanotaatti ergaa Maatewos 10:28 salphaatti hojii irra oolchuu dandeenya. Akkuma duuka buutota jalqabaa, wangeela akka qoodnu gara biyya lafaa hin fayyineetti ergamna (Maatewos 28:19–20; Roomaa 10:10–17). Akkasumas addunyaa Kiristaanummaa irratti diinummaa ishee dabalaa dhufe keessa jiraanna, lukkuu gidduutti hoolaa nu godhu (Maatewos 10:16).

Yeroo kamiyyuu caalaa yaadachiisa “hin sodaatinaa” jedhu nu barbaachisa. Inistiitiyuutiin Cato, qorannoo Open Doors USA wabeeffachuun, amantiin Kiristaanummaa addunyaa kanarraa amantii ari’atamaa guddaa keessa jiru ta’uu gabaaseera (www.cato.org/commentary/christianity-worlds-most-persecuted-religion-confirms-new-report, 3/ 7/22, 5/10/23 kan argame). Biyyoota akka Afgaanistaan keessatti amantii ofii Yesusitti qabu ifatti labsuun murtii du’aa ti. Biyyoota amantii akka Naayijeeriyaa keessattillee Kiristaanonni gareewwan gara jabeeyyii Islaamaa irratti xiyyeeffata. Ameerikaan ijoo Kiristaanummaa fi gatii Kiristaanummaa ni aarti. Kiristaanni Ameerikaa tokko ilaalcha macaafa qulqulluu gaa’elaa fi saala irratti dhaabbachuu isaatiin haqamuu ykn hojii dhabuu ni danda’a.

Warra reeffa ajjeesan sodaachuun nama qoru. Hundaafuu eenyutu ari’atamuu barbaada? Eenyuutu madda jireenyaa isaa, hiriyoota isaa, maqaa gaarii isaanii, lubbuu isaanii illee dhabuu barbaada? Addunyaa ammayyaa boodaa keessatti araaramni salphaadha. Seerri hin dubbatamne hanga yaada ummataa faallaa hin dabsinetti qofa amantii Kiristaanummaa shaakaluu dandeessa kan jedhu fakkaata. Haa ta’u malee, Yesus wajjin ta’uun faallaa dhangala’aa deemuu gaafata. Nuti kan biyya lafaa kanaa miti, ishee wajjin wal fakkaachuus hin qabnu (1 Yohaannis 2:15–17; Roomaa 12:2).

Maatewos 10:28 fi caqasoonni isa waliin jiran akeekkachiisa, ajajaa fi jajjabina ta’anii tajaajilu. Sodaa keenya Waaqayyoo isa jireenyaa fi du’a itti gaafatamaa ta’eef qabachuu qabna. Akkasumas jajjabeeffamuu qabna sababiin isaas, yeroo ari’atamaa fi du’a nu mudatus, lubbuun keenya dhumarratti harka Waaqayyoo keessa waan jirtuuf. Namoonni Waaqayyoo wajjin yeroo araaraman, kun oduu gammachiisaa dha (2 Qorontos 5:18–19; Roomaa 5:10–11; Qolosaayis 1:20–23)!

Maatewos 10:28 irratti maaliif “Warra foon ajjeesuu danda’an hin sodaatinaa” jedhamee nutti himame?
Maatewos 10:28 irratti maaliif “Warra foon ajjeesuu danda’an hin sodaatinaa” jedhamee nutti himame?

“Warri qaama ajjeesan” amantoota jibbuun isaanii hin dinqisiifatinaa. Maatewos 10:24–25 irratti Yesus, “Barattoonni barsiisaa isaanii hin caalan, garboonnis gooftaa isaanii hin caalan. Barattoonni akka barsiisaa isaanii ta’uu qabu, garboonnis akka gooftaa isaanii ta’uu qabu. Ani abbaan manaa bulchaa jinniiwwanii waanan waamameef miseensonni mana koo maqaa kana caaluun ni waamamu!” (NLT) jedhamuun beekama.

Yesus yoo jibbame, hordoftoonni isaas ni jibbamu. Namoonni yeroo harʼaa Kiristiyaanota dhimmoota aadaa safuu tuqan irratti ejjennoo qabaniif jibbamaa, finxaaleyyii, jajjaboo fi kana caalaa jedhanii moggaasu. Wangeelli mataan isaa namoota tokko tokkoof kan nama aarsu fi gowwummaadha (1 Qorontos 1:18–21; Galaatiyaa 5:11). Kunis ajaja Yesus warra qaama ajjeesuu danda’an akka hin sodaanneef kenne akka fudhannu nu gargaara.

Maaloo hubadhaa, Kiristiyaanonni walxaxaa ari’atamaa uumuuf ykn jibbamuuf mirga akka hin kennamne. Yoo ari’atamni karaa keenya dhufe, gonkumaa amala keenya badaa irraa kan ka’e ta’uu hin qabu. Haa ta’u malee, “Kiristaana waan ta’eef dhiphachuun nama hin qaanfachiisu” (1 Phexros 4:16, NLT). Humna addunyaa ammaa sodaachuu hin qabnu. Jilbi hundinuu dhuma irratti Kiristoosiif ni sagada (Filiphisiiyus 2:10–11).

Continue Reading

Leave a Comment