Wanta Macaafni Qulqulluun waaʼee Phaawulosiifi Ximotewos dubbatu irraa maal barachuu dandeenya?
jigsa 0 Comments

Wanta Macaafni Qulqulluun waaʼee Phaawulosiifi Ximotewos dubbatu irraa maal barachuu dandeenya?

Ximotewos dargaggeessa Phaawulosii fi Siilaas wajjin imala ergamaa lammaffaa yeroo Lisxiraa daawwatan imala jalqabe (HoE 16:1). Haati Ximotewos Yihudii yoo ta’u, abbaan isaa garuu Giriikii waan ta’eef Waaqayyoon akka beekuu fi kabajuuf guddifamee osoo jiruu dhaqna hin qabamin ture (2Ximotewos 1:5). Ximotewos Gooftaaf of kennuun isaa baay’ee cimaa waan tureef Yihudoota amantii isaan qunnaman akka hin mufachiifneef akka dhaqna qabamu of hayyame (Hojii Ergamootaa 16:3). Hariiroon Phaawuloosiifi Ximotewos gidduu jiru hamma Phaawuloos dargaggeessa eegumsa isaa “ilma koo amantii keessatti” jedhee waamutti guddate (1Ximotewos 1:2, 18; 2Ximotewos 1:2).

Hariiroon Phaawulosii fi Ximotewos gidduu jiru gorsa kiristaanaa fakkeenya guddaadha. Ximotewosiifi Phaawulos hariiroon gorsaa akkasii milkaaʼuuf ilaalcha sirrii qabaachuu qabu turan. Ximotewos gad of deebisuu fi nama barsiisu taʼuu qaba ture. Dhaqna qabaadhaaf akka bitamu gama isaatiin amantii fi of kennuu guddaa kan isa barbaachisu taʼuu qaba. Kiristoos keessatti bilisa ture. Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya sirrii qabaachuuf dhaqna qabaan barbaachisaa hin turre (Galaatiyaa 5:6; 6:15). Ta’us Ximotewos Kiristoosiif dhugaa ba’aa bu’a qabeessa ta’uu akka danda’uuf dhaqna qabaa akka isaaf hayyame. Jecha Phaawulos 1 Qorontos 9:22 irratti dubbate fakkeenya ta’ee akkas jedheera: “Warra dadhabaa ta’eef, warra dadhaboo injifachuuf nan dadhabe. Karaa dandaʼame hundaan namoota tokko tokko akkan oolchuf, namoota hundumaaf waan hundumaa taʼeera.”

Adeemsa gorsaa keessatti gaheen Phaawuloos yeroo dargaggeessi Ximotewos ogummaa fi amantiin guddachaa dhufe obsa argisiisuu ture. Yeroo baay’ee isa barsiisuu irratti dabarsee kitaabota Kakuu Haaraa lama illee Ximotewositti kan kenne yoo ta’u, yeroo sanatti waldaa Efesoon tiksee ture (1Ximotewos 1:3). Phaawuloos Ximotewos gammachuu akkasumas rakkoo jireenya misiyoonummaa keessatti hammatee (Ibroota 13:23) sababa dargaggummaa isaa isa wal bira qabamee ilaalamu irraa kan ka’e namoonni biroo akka isa tuffatan akka hin hayyamne jajjabeessaa (1Ximotewos 4:12). Phaawuloos Ximotewos yeroo baay’ee dhugaa imaanaa itti kenname akka eegu fi fedhiin tajaajilaaf qabu akka hin dhabne akka of eegu gorse (1Ximotewos 1:18; 4:14; 6:20).

Wanta Macaafni Qulqulluun waaʼee Phaawulosiifi Ximotewos dubbatu irraa maal barachuu dandeenya?
Wanta Macaafni Qulqulluun waaʼee Phaawulosiifi Ximotewos dubbatu irraa maal barachuu dandeenya?

Ximotewos baay’ee amanamaa ta’uu isaa waan mirkaneesseef Phaawuloos bakka bu’aa ta’ee waldoota isa yaaddessutti isa erge (1Tasaloonqee 3:2; Filiphisiiyus 2:19). Ximotewos dhaabbannaa Phaawuloos ta’ee akkasumas yeroo Phaawuloos mana hidhaa ture Phaawuloos oduu waldootaa fide (1Tasaloonqee 3:6). Phaawulos haasaa waldootaaf kenne keessatti Ximotewos akka michuu walqixaatti hammateera. Ergaawwan hedduu keessatti nagaa inni kenne jechoota akka “Phaawulosii fi Ximotewos, garboota Kiristoos Yesuus, saba Waaqayyoo warra qulqulluu hundumaa Kiristoos Yesusiin” (Filiphisiiyus 1:1; cf. 1Tasaloonqee 1:1; Filemoon 1:1) jedhuun jalqabe.

Maanguddoonni dargaggoota adabuun barbaachisaa taʼuusaa Phaawulosiifi Ximotewos irraa baranna. Ximotewos invastimantii Phaawuloos yeroo dargaggummaa isaa jireenya isaa irratti godheen waldaa jalqabaa keessatti utubaa ta’e. Phaawuloos duuka bu’aa isaa dargaggeessa ta’e, haala gaariin rakkachuu barachuun qaama qophii Ximotewos akka ta’e beekee, dhugaa tajaajilaa irraa gaaddisa hin goone (2Ximotewos 2:3; 4:5). Ximotewos gama isaatiin qajeelfama kan argate siʼa taʼu, kutaalee duuka buʼummaa dhugaa namatti hin tolle irraa hin qaanofne. Sababa walitti dhufeenya cimaa qabaniin namoonni lamaan fayyadamoo ta’aniiru, wangeellis ni babal’ate. Seenaa Phaawuloosii fi Ximotewos keessatti duuka bu’ummaan hojii mootummaa keessatti garba wal qabatanii dhaabbachuu, sibiilli sibiila qarachuu (Fakkeenya 27:17), jajjabeessuu, yeroo barbaachisaa ta’etti ceepha’uu, addunyaa bade tokkoof ba’aa waloo qooddachuu akka ta’e baranna ( 2 Ximotewos 3:10–15).

Leave a Comment