Yesus duʼuun kan isarra ture maaliifi?
jigsa 0 Comments

Yesus duʼuun kan isarra ture maaliifi?

Gaaffii akka “Yesuus maaliif du’uu qaba ture?”, yeroo gaafannu, Waaqayyoon gaaffii keessa galchuu akka hin taane of eeggachuu qabna. Waaqayyo maaliif “karaa biraa” waan tokko hojjechuuf argachuu hin dandeenye jedhanii yaaduun, karaan inni filate tarkaanfii hundarra gaarii akka hin taanee fi malan biraa tokko akka wayyu agarsiisuudha. Yeroo baay’ee wanti nuti akka mala “foyya’aa” ta’etti fudhannu kan nutti sirrii fakkaatudha. Waan Waaqayyo hojjetu kamiyyuu qabachuu keenya dura, jalqaba karaan isaa karaa keenya akka hin taane, yaadni isaa yaada keenya akka hin taane-kan keenya caalaa ol’aanaa ta’uu isaa beekuu qabna (Isaayyaas 55:8). Kana malees, Keessa Deebii 32:4 “Inni dhagaa dha, hojiin isaa mudaa kan hin qabne, karaan isaa hundinuu qajeelaa dha. Waaqayyo amanamaa hamaa hin hojjenne, qajeelaa fi qajeelaa dha.” Kanaaf, karoorri fayyinaa inni qopheesse mudaa kan hin qabne, qajeelaa fi qajeelaa waan ta’eef namni kana caalu fiduu hin danda’u ture.

Caaffanni qulqullaa’aan, “Ani waanan fudhadhe akka dursaatti isinitti kenneera: Kiristoos akka macaafa qulqulluutti cubbuu keenyaaf akka du’e, akka awwaalame, akka Caaffata Qulqullaa’ootti guyyaa sadaffaatti akka du’aa ka’e” jedha. (1 Qorontos 15:3-4). Yesus cubbuu hin qabne dhiigee fannoo irratti akka du’e ragaaleen ni mirkaneessu. Hunda caalaa immoo, Macaafni Qulqulluun du’aa fi du’aa ka’uun Yesus gara samiitti seensa tokkicha kan ta’e maaliif akka ta’e ibsa.

Yesus duʼuun kan isarra ture maaliifi? — Adabbiin cubbuu du’a.

Waaqayyo lafaa fi nama mudaa hin qabne uume. Addaamiifi Hewwaan ajaja Waaqayyoo yeroo cabsan garuu adabuu qaba ture. Abbaan murtii seera cabsitootaaf dhiifama godhu abbaa murtii qajeelaa miti. Akkasumas, cubbuu bira darbuun Waaqayyo qulqulluun qajeelaa akka hin taane godha. Duuti cubbuudhaaf bu’aa haqaa Waaqayyooti. “Mindaan cubbuu du’a” (Roomaa 6:23). Hojiin gaariin illee badii Waaqayyo qulqulluu irratti raawwatame bakka buusuu hin danda’u. Gaarummaa isaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu, “Qajeelummaan keenya hundinuu akka citaa xuraa’aa ti” (Isaayaas 64:6b). Erga Addaam cubbuu hojjetee kaasee, namni hundinuu seera qajeelaa Waaqayyoof ajajamuu diduu isaatiin yakkamaa ture. “Hundinuu cubbuu hojjetaniiru, ulfina Waaqayyoos ni hir’ataniiru” (Roomaa 3:23). Cubbuun wantoota gurguddoo akka ajjeechaa ykn arrabsoo qofa osoo hin taane, jaalala qarshii, jibba diina, gowwoomsaa arrabaa fi of tuulummaas ni dabalata. Sababa cubbuutiin namni hundinuu du’a isaaf malu – Waaqayyo irraa bara baraan si’ool keessatti adda ba’uu.

Yesus duʼuun kan isarra ture maaliifi? — Waadaan sun du’a qulqulluu gaafate.

Waaqayyo Addaamiifi Hewaan iddoo dhaabaa keessaa ari’us, abdii araaraa malee isaan hin dhiisne. Bofa kana injifachuuf fayyisaa akka ergu waadaa gale (Seera Uumamaa 3:15). Hanga sanatti namoonni hoolaa qulqulluu aarsaa godhu, cubbuu irraa qalbii diddiirrachuu isaanii fi amantii gara fuulduraatti Aarsaa Waaqayyoo isa adabbii isaanii baatu irraa argisiisu turan. Waaqayyo namoota akka Abrahaam fi Musee wajjin waadaa Aarsaa gale irra deebi’ee mirkaneesse. Bareedinni karoora Waaqayyoo isa guutuu ta’e as keessa jira: Waaqayyo ofii isaatii aarsaa tokkicha (Yesuus) cubbuu saba isaaf araara gochuu danda’u dhiheesse. Ilmi Waaqayyoo inni mudaa hin qabne, seera Waaqayyoo isa mudaa hin qabne isa mudaa hin qabne kan Waaqayyo barbaadu raawwateera. Salphaa ta’uu isaatiin guutummaatti qaroodha. “Waaqayyo isa (Kiristoos) isa cubbuu hin beekne cubbuu akka nuuf godhe, nuti isa keessatti qajeelummaa Waaqayyoo akka taaneef” (2Qorontoos 5:21).

Yesus duʼuun kan isarra ture maaliifi? — Raajonni du’a Yesus dursanii dubbataniiru.

Addaam irraa kaasee hanga Yesusitti Waaqayyo raajota gara dhala namaatti erguun adabbii cubbuu isaan akeekkachiisee Masiihiin dhufuuf jiru raajii dubbate. Raajiin tokko Isaayaas akkas jedhee ibseera:

Yesus duʼuun kan isarra ture maaliifi?
Yesus duʼuun kan isarra ture maaliifi?

“Eenyutu waan nurraa dhaga’an amane? Harki Waaqayyoo eenyutti mul’ateera? Inni akka biqiltuu dargaggeessaa, akka hundee lafa goggogaa keessaa ba’eetti isa dura guddate; bifa ykn ulfina nuti isa ilaallu, bareedina nuti isa hawwinus hin qabu ture. Namootaan tuffatamee fi ganamaa ture; nama gaddaa, fi gadda beeku; akka nama namoonni fuula isaanii dhoksanitti tuffatame, nuti garuu isa hin kabajne. Dhugumatti gadda keenya baatee gadda keenyas baatee jira; nuti garuu akka rukutamee, Waaqayyoon rukutamee, akka dhiphateetti ilaalla turre. Inni garuu irra daddarbaa keenyaaf madaa’e; inni jal’ina keenyaaf ni caccabsame; adabbiin nagaa nuuf argamsiise isa irra ture, reebicha isaatiinis fayyineerra. Nuti akka hoolaa hunduu karaa irraa maqneerra; tokkoon tokkoon keenya gara karaa isaatti deebifneerra; Waaqayyo immoo yakka hunda keenyaa isa irratti kaa’eera. Inni cunqurfame, dhiphatees, afaan isaa hin banne; akka hoolaa qalmaatti geeffamu, akka hoolaa warra ishee muratan duratti callisutti, akkasuma afaan isaa hin banne. Cunqursaa fi firdiidhaan fudhatame; dhaloonni isaa immoo, irra daddarbaa saba kootiin akka rukutame, biyya warra jiranii keessaa akka murame eenyutu ilaale? Isaanis awwaala isaa nama hamaa wajjin, nama sooressa tokkoo wajjin du’a isaa wajjin godhan, inni jeequmsa tokkollee utuu hin hojjenne, gowwoomsaan afaan isaa keessa hin jiru ta’us. Ta’us isa caccabsuun fedha Waaqayyoo ture; gadda isa galcheera; lubbuun isaa cubbuudhaaf aarsaa yommuu dhiheessitu sanyii isaa in arga; umurii isaa ni dheeressa; fedhiin Waaqayyoo harka isaa keessatti ni badhaadha. Dhiphina lubbuu isaa keessaa ni argee ni quufa; beekumsa isaatiin namni qajeelaan in ta’a

ous tokko yaa garbicha koo, namoota baay’ee qajeelaa akka ta’an godhi, inni immoo yakka isaanii in baata. Kanaaf ani namoota baay’ee wajjin qooda isaaf nan qooda, inni immoo booji’amtoota jajjaboo wajjin ni qooda, lubbuu isaa hamma du’aatti dhangalaasee, warra irra daddarban wajjin waan lakkaa’ameef; ta’us cubbuu namoota baay’ee baatee, warra irra daddarbaniif ni kadhata” (Isaayaas 53:1-12). Aarsaa dhufu hoolaa, cubbuu namoota birootiif qalamee wajjin wal fakkeesse.

Waggoota dhibbaan lakkaa’aman booda raajiin Isaayaas dubbate Gooftaa Yesus isa mudaa hin qabne, durba Maariyaam irraa dhalate keessatti raawwatame. Raajichi Yohaannis cuuphaan yommuu isa argu, “Kunoo hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu!” (Yohaannis 1:29) Namoonni baay’een fayyisuu fi barsiisuuf naannoo isaa walitti qabaman, geggeessitoonni amantii garuu isa tuffatan.Tuutni tuuta, “Isa fannisi!” Loltoonni reeban, itti qoosanii, isa fannisan.Akkuma Isaayaas dursee dubbate, Yesus yakkamtoota lama gidduutti fannifamee ture garuu awwaala nama sooressaa keessatti awwaalame.Garuu awwaala keessa hin hafne.Waaqayyo aarsaa hoolaa isaa waan fudhateef, raajii biraa raawwateera Yesusiin du’aa kaasuun (Faarfannaa 16:10; Isaayaas 26:19).

Yesus duʼuun kan isarra ture maaliifi? Waaqayyo qulqulluun cubbuu osoo hin adabamin gadhiisuu akka hin dandeenye yaadadhu. Cubbuu mataa keenyaa baachuu jechuun firdii Waaqayyoo abidda si’ool keessatti rakkachuu ta’a. Waaqayyoon galateeffadhu, cubbuu warra isatti amananii baachuuf hoolaa mudaa hin qabne erguu fi aarsaa gochuuf waadaa gale eegeera. Yesus du’uun isarra ture sababiin isaas adabbii cubbuu keenyaaf kan kaffalu isa qofa waan ta’eef.

Leave a Comment