Lallaba wangeelaa pdf
jigsa 0 Comments

Lallaba wangeelaa pdf

Lallaba wangeelaa pdf:- Gochi wangeela lallabuu dirqama amantii qofa miti; waamicha waaqummaa, itti gaafatamummaa gadi fagoo kan amantoota irratti kenne kan inni hundumaa danda’u ofii isaatiidha. Tattaaffii qulqulluu kana keessatti namoonni dhuunfaa meeshaa jaalalaa fi ayyaana Waaqayyoo ta’u, ergaa jijjiirraa fayyinaa karaa amantii Yesus Kiristoositti qooddatu. Macaafni Qulqulluun, ergama kana keessatti ifa nu qajeelchu, caqasoota hiika wangeela lallabuu ibsaniin kan guutame dha.

Argama Guddaa

Dirqama wangeela qooduu ilaalchisee kutaalee Macaafa Qulqulluu keessatti baay’ee fakkeenya ta’an keessaa tokko macaafa Maatewos keessatti argama:

“Egaa dhaqaatii saba hundumaa duuka buutota godhaa, maqaa Abbaa, kan Ilmaa fi kan Hafuura Qulqulluutiin cuuphaatii, waanan isin abboome hundumaa akka eeggatan barsiisaa. Kunoo, ani yeroo hundumaa isin wajjin jira, to.” dhuma bara sanaa.” (Maatewos 28:19-20, ESV)

Jechoonni kun kan dubbate Yesus ofii isaatii, gara samiitti ol bahuu isaa dura. Isaan amantoota hundumaaf qajeelfama bara baraa ta’anii tajaajilu, wangeelli addunyaa maraa akka ga’uu fi itti gaafatamummaa saba hundumaaf qooduuf qaban cimsanii kan ibsan.

Ifa Dukkana keessa jiru

Yeroo baay’ee addunyaan kun bakka dukkanaan haguugamee, abdii kutannaa fi abdii kutannaan mo’ate fakkaachuu dandeessi. Haa ta’u malee, wangeelli ifa ifa ta’ee fi dukkana kana keessa bocu, warra isa hammatan hundaaf abdii fi furuu kan dhiyeessudha. Akkuma barreeffametti:

“Namoonni dukkana keessa deddeebi’an ifa guddaa arganiiru; warri biyya dukkana gad fagoo keessa jiraatan ifni isaanii irratti ibseera.” (Isaayyaas 9:2, ESV)

Wangeela lallabuudhaan ifa waaqummaa kana warra badaniif baatnee, gara daandii qajeelummaa fi jireenya bara baraatti isaan qajeelcha.

Humna Dubbii

Ergaan wangeelaa mataan isaa jijjiiramaaf humna cimaadha. Ergamaan Phaawuloos, lallaba wangeelaa of kenne, dhugaa kana sirriitti beeka ture. Warra Roomaatiif akkas jedhee barreesse:

“Ani wangeelatti hin qaana’u, inni humna Waaqayyoo isa amane hundumaaf, dursee Yihudii fi Giriikii fayyisuu waan ta’eef.” (Roomaa 1:16, ESV)

Wangeelli dandeettii uumamaa ol ta’e kan qabu yoo ta’u, sansalata cubbuu cabsuu, garaa cabe fayyisuu fi warra isa fudhatan keessatti deebi’anii dhaloota hafuuraa guutuu fiduudha.

Onnee Mararfannaa

Wangeela yommuu lallabnu gara laafina Kiristoos fakkeessina. Macaafni Qulqulluun akkas jedhee nu barsiisa:

“Yeroo gara qarqara galaanaatti deemu tuuta baay’ee arge, akka hoolota tiksee hin qabne waan ta’aniif isaanitti gara laafe. Waan baay’ee isaan barsiisuu jalqabe.” (Mar. 6:34, ESV)

Akkuma Yesus namoota badaniif garaa laafee isaan barsiise, nutis garaa jaalalaan guutameen biyya lafaatti dhiyaachuu qabna, ergaa abdii fi fayyisuu wal fakkaatu warra rakkataniif dabarsuu qabna.

Gammachuu Haamaa

Wangeela lallabuun maasii bal’aa keessatti sanyii facaasuu wajjin wal fakkaata. Misiraachoo yommuu hirmaannu, midhaan Waaqayyoo isa waaqa irraa argatu irratti hirmaanna. Yaadni kun Faarfannaa 126 irratti akka gaariitti ibsameera:

Lallaba wangeelaa pdf
Lallaba wangeelaa pdf

“Warri imimmaan facaasan iyya gammachuudhaan in haammatu! Inni sanyii facaasuuf boo’ee ba’e, iyya gammachuudhaan gara manaatti deebi’a, qamadii isaa fidee in deebi’a.” (Faarfannaa 126:5-6, 7 ESV) 1.1.

Imimmaan nuti wangeela babal’isuuf carraaqqii goonu keessatti dhangalaasnu lubbuuwwan gara Kiristoositti dhufuu isaanii yommuu dhugaa ba’u gara imimmaan gammachuutti jijjiirama.

Goolaba

Wangeela lallabuun dirqama qulqulluu daangaa aadaa fi garaagarummaa amantii irra darbeedha. Innis ajaja waaqummaa amantoota hundumaaf kennamedha, itti gaafatamummaa ergaa jireenya jijjiiru Yesus Kiristoos qooddachuudha. Humna Dubbiin, onnee gara laafina, fi gammachuu midhaan sassaabuutiin, jaalalaa fi ayyaana Fayyisaa keenyaatiin addunyaa ibsina, Ergama Guddaa raawwanna. Imala hafuuraa kana yeroo jalqabnu yeroo hundumaa jecha Ergamaa Phaawuloos haa yaadannu:

“Egaa akkamitti nama itti hin amanne waamu? Akkamitti nama waa’ee isaa dhaga’anii hin beeknetti amanu? Osoo namni hin lallabne akkamitti dhaga’u?” (Roomaa 10:14, ESV ) .

Wangeela lallabuu keenya itti fufna, waamicha waaqummaa kanaaf abboomamuu keenyaan karoorri furuu Waaqayyoo kan raawwatamu, lubbuu tokko tokkoon.

Continue Reading

Leave a Comment