Luq. 22:14-23, Irbaata Qulqulluu
jigsa 0 Comments

Irbaata Qulqulluu Luq. 22:14-23

Irbaatni Gooftaa amantootni hundumtuu hojii Waaqayyo Abbaan Karaa Ilma Isaa
Yesuus Kiristoos raawwate akka ittiin yaadataniif sirna qulqulluu fi ulfina
qabeessa ta’e dha.
Irbaatni Qulqulluun Afaan Garagaraa Keessatti Kan Inni Ittiin Waamamu:

 1. Gi’iiziin – Qurbaana Dhiyessuu/ kennudha
 2. Ingillifaan – Holly communion or Lord’s Supper  Irbaata Gooftaa
 3. Girikiin – Eu christ  Dhiyaana dhiyeessu/ kennudha
  Maqaa Irbaata Qulqulluu
 4. Irbaata Gooftaa (1Qor. 11:21)
 5. Maaddii Goofta (1Qor. 10:21)
 6. Irbaata Qulqulluu (1Qor. 10:16-17)
 7. Maaddii Galataa (Mar. 14:23)
 8. Fooniifi dhiiga Kiristoos (Mat. 26;26-28)
 9. Budddeena caccabsachuu (1Qor. 2:42)
  Bu’uureffamuu Irbaata Qulqulluu
 10. Bau. 12:1-13  Isiraa’elootni yeroo Gibxii ba’an taatee ture irratti sirriitti
  mul’ateera Dhuma faasikaa Yihuudootaa Hiika Kakuu Haaraa Yoh. 6:45-
  49, Mat. 26:26)
  7 ‘Faasikaa Waaqayyoo’
  jedhama

Kiristoos Faasikaa keenya
{1Qor 5:7-8}

 1. Bau. 16:35; Yoh. 6:49-51  Maannaa
 2. Seenaa Aarsaa Irraa Dhufe
  a. KM. keessatti dhiigni horii dhangala’ee dhiifama cubbuu argatu (Lew
  16:3-5)
  b. Kakuu Haaraa keessatti dhiiga Kiristoosiin dhiifama cubbuu argatan (Irb
  13:14)
 3. Seenaa tajaajila hangafa Lubaa irraa dhufe
  a. Dhiiga horii facaasuudhaan namaaf waaqayyoo walitti ararsa (Lew 9:1-
  13).
  b. Angafti lubaa keenya Yesuus dhiiga ofii isaatiin nuyiifi abba walitti
  araarse (Ibr 9:28,8:1-2)

Kaayyoon Irbaata Qulqulluu Fudhachuu Maali?

Luq. 22:14-23, Irbaata Qulqulluu
Luq. 22:14-23, Irbaata Qulqulluu
 1. Foonii fi dhiiga Gooftaatiin kan raawwate yaadannoo Kakuu Haaraati
 2. Dhiphinaa fi Du’a Gooftaa Yaadachuuf (Luq 22:20, 1Qor. 11:26).
 3. Tokkummaa Waldaa Kiristiyaanaa Mul’isuudhaaf buddeena tokko waan
  ta’eef nu foon tokko dha (1Qor 10:17).
  Eenyutu Fudhata?
 4. Yesuusiin fayyisaa dhuunfaa godhatanii kan fudhatan.
 5. Jireenyi isaanii Yesuusiin kan calaqqisiisu.
 6. Nama waldaan aboo kenniteefiin kan mirkanaa’e.
  Kanaaf Yeroo Fudhannutti Waan 5 Ilaaluu Qabna. Isaanis:
  a. Keessa Jireenya Keenyaa  Qorree of ilaaluuf cubbuu, dadhabbii, irra
  daddarbaa fi kkf dhiifamaan sirreeysuuf (1Qor 11:28)
  b. Cina Keenya Ilaalla  Akkamitti Kristoosiin akka tokko taane
  c. Ol Ilaalla  Hariiroo Gooftaa waliin qabnu, kun tokkummaa fi wabii
  fayyinaa mullisa.
  d. Duubaa Keenya  Kannaa Yesuus nuuf kanne ittiin yaadachuuf
  e. Fuuldura Ilaalla  Abdiin keenya akka deebi’ee dhufu, Irbaata cidha
  Hoolichaaf of qopheessuuf
  Faayidaa Isaa
 7. Waaqayyoo wajjin tokkummaa jabeessuuf.
 8. Namummaa keenya biyya lafaa keessatti salphate kabaja argachiisa.
 9. Hanga guutummaa Yesuusitti jijjiiramuudha.
 10. Bittaa cubbuu jalaa bahudha.
 11. Foon keenyatu humna argata.
  Eebba Irbaata Qulqulluudhaan argannu:
 12. Ayyaana Waaqayyoo
 13. Dhiifama cubbuuf (Mat. 26;26-28)
 14. Jireenya bara baraa (Yoh. 6:48-58)
 15. Eebba sagalee isaa lallabuu
 16. Humna du’aa ka’uutti amanuu 1Qor. 11:23-26
  Erga Fudhannee Booda
  a. Karaa ittiin fayyine sana yaadachaa keessa jiraachuu

Leave a Comment