Barsiisa Hafuura Qulqullun (Pneumatology)

1 day
1 Lessons
838 Enrolled
(0 Ratings)

Course Overview

Jechi Pneumatology jedhu jechoota Giriikii lama irraa kan dhufe yoo ta’u hiikni isaanii “bubbee, qilleensa, hafuura” fi “jecha” – walitti makamuun “qorannoo Hafuura Qulqulluu” jechuudha. Niwuumaatoloojiin qorannoo Waaqayyoo Hafuura Qulqulluu, Nama sadaffaa Sadan tokkummaati. Waa’ee Hafuura Qulqulluu gaaffiiwwan barbaachisoo ta’an hedduudhaaf deebii kenna:

Hafuurri Qulqulluun eenyu / maali? Eenyummaa Hafuura Qulqulluu ilaalchisee yaadni dogoggoraa hedduutu jira. Tokko tokko Hafuura Qulqulluu akka humna iccitiitti ilaalu. Kaan immoo Hafuura Qulqulluu akka humna dhuunfaa hin qabne Waaqayyo duuka buutota Kiristoosiif akka argatu ni hubatu. Macaafni Qulqulluun waa’ee eenyummaa Hafuura Qulqulluu maal jedha?

Hafuura Qulqulluu yoom / Akkamitti fudhanna? Mariin kun yeroo baay’ee tajaajilli Hafuura Qulqulluu waan burjaaja’uuf falmisiisaa dha. Fudhachuun / keessa jiraachuun hafuuraa yeroo fayyinaatti ni raawwatama. Guutuu hafuuraa jireenya kiristaanaa keessatti adeemsa itti fufiinsa qabuudha.

Cuuphaan Hafuura Qulqulluu maali? Cuuphaan Hafuura Qulqulluu hojii Hafuurri Waaqayyoo yeroo fayyinaatti amantoota Kiristoosiin tokkummaa fi amantoota biroo Qaama Kiristoositti argaman waliin tokkummaa akka qabaatu godhu jedhamee hiikamuu danda’a.

Akkamittan hafuuraan guutamuu danda’a? Hafuura keessa jiraachuu fi guutamuu adda baasuun barbaachisaa dha. Hafuura keessa jiraachuun dhaabbataa amantoota muraasa filatamoo ta’aniif osoo hin taane, amantoota hundaaf ta’a. Kun guutinsa hafuuraa ajajame kan Efesoon 5:18 keessatti argamu irraa faallaadha.

Kennaan dinqii hafuuraa har’aaf ta’aa? Kun gaaffii Hafuurri Qulqulluun nama tokkoof kennaa dinqii kennuu danda’aa kan jedhu miti. Gaaffiin jiru har’as Hafuurri Qulqulluun kennaa dinqii ni kenna kan jedhudha. Hunda caalaa, Hafuurri Qulqulluun akka fedha isaatti kennaa kennuudhaaf bilisa ta’uu isaa guutummaatti ni hubanna (1Qorontoos 12:7-11).

Kiristaanonni baay’een ilaalcha macaafa qulqulluu irraa kan hin taane waa’ee Hafuura Qulqulluu qabu. Tokko tokko Hafuura Qulqulluu akka humna ykn humna Waaqayyo biraa nuuf kennameetti hubatu. Kun macaafa qulqulluu miti. Niwuumaatoloojiin Hafuurri Qulqulluun Nama, sammuu, miiraa fi fedhii kan qabu ta’uu isaa nu barsiisa. Hafuurri Qulqulluun lafa irratti “bakka bu’aa” Yesus ti (Yohaannis 14:16-26; 15:26; 16:7). Hafuurri Qulqulluun yeroo fayyinaatti fudhatama (Roomaa 8:9) fi qabeenya dhaabbataa kan nama Kiristoositti amanu hundaati (Efesoon 1:13-14). Niwuumaatoloojiin dhimmoota kana hubachuu fi gahee Macaafa Qulqulluu Hafuurri Qulqulluun jireenya keenya har’aa keessatti qabu adda baasuuf nu gargaara.

Qorannoon Pneumatology Kiristaanaaf faayidaa guddaa qaba. Fuula Caaffata Qulqullaa’oo keessatti, Nama sadaffaa Sadan tokkummaa, Waaqayyo ofii isaa hafuuraan fuula duratti dhufna, tajaajila isaa baay’ee dhuunfaa fi walitti dhiyeenyaa nuuf godhu ni argina. Karaa isaatiin jaalala Waaqayyo nuuf qabu ni beekna “jaalalli Waaqayyoo hafuura qulqulluu nuuf kennameen garaa keenyatti waan dhangala’eef” (Roomaa 5:5). Tajaajila Hafuura Qulqulluu hubachuun akka Jajjabeessaa keenyaatti (Yohaannis 16:7; Hojii Ergamootaa 9:31) isa nu gargaaruu fi jajjabeessuu qofa osoo hin taane, yeroo garaan keenya baay’ee ba’aa ta’ee boqonnaaf kadhachuu illee hin dandeenyetti nu fayyisuu dhufutti gammachuu argachuudha (Roomaa 8:26). Beekumsa Hafuura Qulqulluu yeroo hordofnu, gammachuu guddaa nuuf arganna, inni nu keessa jiraachuu qofa osoo hin taane, bara baraan akkas akka godhu, gonkumaa akka nu hin dhiisne yookaan akka nu hin dhiisne (Yohaannis 14:16). Dhugaan kun hundi yeroo Pneumatology barannu garaa keenyatti gubama.

Keeyyatni gabaabduu gaariin Niwumaatooloojiif Yohaannis 16:8-11, “Inni (hafuurri qulqulluun) yommuu dhufu, cubbuu fi qajeelummaa fi firdii ilaalchisee biyya lafaa balleessaa ni murteessa: cubbuu ilaalchisee, namoonni anaatti waan hin amanneef; qajeelummaa ilaalchisee, gara Abbaa, bakka isin kana booda na arguu hin dandeenyetti waanan dhaquuf; firdii ilaalchisee, amma abbaan biyya lafaa kanaa waan dhaabbateef.” s balaaleffame.”

User Avatar

jigsa

0 Reviews
31 Students
34 Courses
0.0
0 rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

Be the first to review “Barsiisa Hafuura Qulqullun (Pneumatology)”

Related Courses