Duuka bu’ummaan Kiristaanummaa maali?

2 hour
1 Lessons
543 Enrolled
(0 Ratings)

Course Overview

Mata duree Koorsii: Duuka Bu’ummaa Kiristaanummaa: Yesusiin Duukaa Bu’uu fi Dhiibbaa Uumuu

Ibsa Koorsii: 1.1.
Duuka Bu’ummaa Kiristaanummaa imala jijjiiramaa amantoonni Yesus Kiristoosiin hordofanii, wangeela itti babal’isan, akkasumas caalaatti Kiristoosiin fakkaachuuf Gooftaa keessatti guddataniidha. Koorsii kana keessatti, seera bu’uuraa duuka bu’ummaa, Yesusiin dursa kennuu, barsiisa isaaf abboomamuu, ija godhachuu, namoota hidhata amantoota ta’an jaallachuu fi duuka buutota gochuu irratti xiyyeeffanna. Qo’annoo macaafa qulqulluu, kadhannaa fi hojiirra oolmaa qabatamaatiin barattoonni hariiroo Waaqayyoo wajjin qaban gadi fageessuun ulfina isaaf addunyaa irratti dhiibbaa akkamii akka geessisan ni baratu.

Yaadannoo Koorsii: 1.1.
Moojulii 1: Seensa Duuka Bu’ummaa Kiristaanummaa
– Yaad-rimee duuka bu’ummaa hubachuu
– Duuka bu’aa kiristaanaa ta’uuf waamicha
– Addunyaa har’aa keessatti Yesusiin duukaa bu’uun barbaachisummaa isaa

Moojulii 2: Yesusiin Dursa Kennuu
– Ofitti amanamummaa Kiristoos giddu galeessa godhachuuf dabarsee kennuu
– Jireenya Kiristoos irratti xiyyeeffate horachuu
– Gama jireenyaa hundaan fedha Waaqayyoo barbaaduu

Moojulii 3: Barsiisa Yesus Hordofuu
– Abboomamuun akka ibsa amantiitti
– Dubbii Waaqayyoo qo’achuu fi hojii irra oolchuu
– Abboomamuu Yesuus Abbaaf fakkeessuun

Moojuulii 4: Firii Dhaabuu
– Gahee Hafuurri Qulqulluun firii oomishuuf qabu
– Jireenya guyyaa guyyaa keessatti firii hafuuraa agarsiisuu
– Hojii gaarii fi qajeelummaa irratti bobba’uu

Moojulii 5: Jaalalaa fi Tokkummaa Duuka Bu’ootaa
– Hundee jaalalaa duuka bu’ummaa kiristaanaa keessatti
– Jaalalaa fi tokkummaa qaama Kiristoos keessa shaakaluu
– Jaalala Kiristoos biyya lafaatti agarsiisuu

Moojulii 6: Duuka Bu’oota Gochuu
– Ergama Guddaa fi dhiibbaa inni qabu
– Gahee lallaba wangeelaa duuka bu’ummaa keessatti
– Warra kaan hidhachiisuu fi leenjisuun Yesusiin akka duukaa bu’an

Moojulii 7: Ulfina Waaqayyoof Addunyaa irratti dhiibbaa gochuu
– Barbaachisummaa dhiibbaa duuka bu’aa hubachuu
– Duuka bu’ummaa keessatti qormaataa fi qormaata mo’achuu
– Mootummaa Waaqayyoof dhaala waaraa dhiisuu

Akkaataa Koorsii:
– Tokkoon tokkoon moojuulii barnoota viidiyoo, dubbisa, fi marii wal-qunnamtii of keessaa qaba.
– Ramaddii torban torbaniin kennamuu fi shaakala calaqqisiisuu adeemsa barumsaa ni cimsa.
– Barattoonni seera bu’uuraa duuka bu’ummaa jireenya isaanii guyyaa guyyaa keessatti akka hojiirra oolchan ni jajjabeeffamu.
– Koorsiichi pirojektii qabatamaan kan xumuramu yoo ta’u, barattoonni akka duuka buutota kiristaanaatti akkamitti dhiibbaa akka geessisan agarsiisa.

Haala Duraa: Hin jiru
Yeroo Koorsii: Torban 12
Barsiisota: Barsiisota of kennanii fi kaka’umsa qaban kanneen fedhii duuka bu’ummaa qaban

Galmee fi Kaffaltii Koorsii: 1.1.
– Koorsii jireenya jijjiiru kana keessatti galmaa’uuf marsariitii keenya www.oromobiblestudy.com daawwadhaa ykn contact@oromobiblestudy.com nu qunnamaa.
– Filannoon kaffaltii fi ibsi koorsii yeroo galmaa’u ni kennama.

Imala hafuuraa ajaa’ibaa Duuka Bu’ummaa Kiristaanummaa kana irratti nu waliin ta’aa, Yesus Kiristoosiif addunyaa kana irratti dhiibbaa haa goonu!

User Avatar

jigsa

0 Reviews
31 Students
34 Courses
0.0
0 rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

Be the first to review “Duuka bu’ummaan Kiristaanummaa maali?”