Fedha Waaqayyo jireenya kootiif qabu akkamittan beekuu danda’a?

1 hour
1 Lessons
434 Enrolled
(0 Ratings)

Course Overview

Mata Duree Koorsii: Fedha Waaqayyoo Beekuu: Qajeelfama Karoora Jireenya Keetiif Baase Adda Baasuuf

Ibsa Koorsii: 1.1.
Barbaachisummaa fedha Waaqayyoo beekuu fi jireenya Kiristaana tokkoo irratti dhiibbaa akkamii akka geessisu argadhu. Qajeelfama Waaqayyoo akkamitti akka barbaaddu, murtoo ogummaa qabu akka gootu, fedhii kee kan isaa wajjin akkamitti akka walsimsiisu baradhu. Karoora Waaqayyo jireenya keetiif qabu adda baasuuf seera bu’uuraa macaafa qulqulluu fi tarkaanfiiwwan qabatamaa qoradhu.

Yaadannoo Koorsii: 1.1.
1. Seensa: Barbaachisummaa Fedha Waaqayyoo Beekuu
– Jireenya nama amane tokko keessatti gahee fedha Waaqayyoo hubachuu
– Fedha Waaqayyoo barbaaduu fi raawwachuu ilaalchisee wabiiwwan macaafa qulqulluu qorachuu

2. Bu’uura Fedha Waaqayyoo: Gaabbii fi Kiristoositti Amanuu
– Barbaachisummaa tawbaa fi amantii akka ka’umsaatti cimsuu
– Fayyinaaf fedha Waaqayyoo fudhachuun barbaachisaa ta’uu hubachuu

3. Fedha Waaqayyoo Mul’ate: Kallattii Dubbii Isaa irraa
– Fedha Waaqayyoo isa mul’ate karaa Dubbii Isaa (Macaafa Qulqulluu) argachuu .
– Qajeelfama addaa fi seera bu’uuraa jireenya kiristaanaa qorachuu

4. Fedha Waaqayyoo Karaa Hafuura Qulqulluun adda baasuu
– Gahee Hafuurri Qulqulluun amantoota qajeelchuu keessatti qabu hubachuu
– Kaka’umsaa fi geggeessummaa hafuuraa adda baasuu barachuu

5. Fedha Waaqayyoo Qoruu: Karoora Isaa Mirkaneessuu
– Fedha Waaqayyoo, fedhii dhuunfaa fi dhiibbaa biyya lafaa addaan baasuu
– Malawwan geggeessummaa Waaqayyoo qorachuu fi mirkaneessuu

6. Waaqayyoof Abboomamuu fi Ulfina
– Walitti dhufeenya ajajamuu fi fedha Waaqayyoo raawwachuu gidduu jiru argachuu
– Filannoo fi gochi keenya akkamitti Waaqayyoof ulfina fiduu akka danda’u qorachuu

7. Fedha Waaqayyoo Beekuuf Obsa
– Qajeelfama Waaqayyoo barbaaduu keessatti barbaachisummaa obsa hubachuu
– Fakkeenyota macaafa qulqulluu irraa barachuu yeroo Waaqayyoo eeguu

8. Fedha Waaqayyoo wajjin walsimsiisuun murtoo ogummaa qabu gochuu
– Adeemsa murtoo seera bu’uuraa macaafa qulqulluu irratti hundaa’e qopheessuu
– Filannoo amala fi Dubbii Waaqayyootiin madaaluu

9. Fedhii Waaqayyoo akka Kan Keenyaatti hammachuu
– Xiyyeeffannoo keenya fedhii ofitti amanamummaa irraa gara fedha Waaqayyoo hawwuutti jijjiiruu
– Gammachuu garaa keenya fedhii Waaqayyoo wajjin walsimsiisuu argachuu

10. Waaqayyoo wajjin Dhiyeenyaan Deemu: Garaa Isaa Beekuu
– Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya cimaa horachuu
– Fedhii isaa beekuu keessatti guddachaa deemuun

11. Xumura: Fedha Gooftaatti Gammachuu
– Raawwii fedha Waaqayyootti gammaduu keessatti argamu cimsuu
– Jireenya tokkoon tokkoon amantootaaf karoora Waaqayyoo barbaaduu fi ajajamuuf of kenne jajjabeessuu

User Avatar

jigsa

0 Reviews
31 Students
34 Courses
0.0
0 rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

Be the first to review “Fedha Waaqayyo jireenya kootiif qabu akkamittan beekuu danda’a?”

Related Courses