Hafuurri Qulqulluun eenyu?

2 day
1 Lessons
2,345 Enrolled
(0 Ratings)

Course Overview

Ibsa Koorsii: Eenyummaa Hafuura Qulqulluu Ifa gochuu

Hafuurri Qulqulluun eenyu? Koorsii ibsituu kana keessatti eenyummaa Hafuura Qulqulluu kan yeroo baay’ee dogoggoraan hubatamu akka Macaafa Qulqulluu keessatti mul’ate ni qoranna. Waa’ee Hafuura Qulqulluu ilaalchisee yaadni dogoggoraa hedduun kan jiru yoo ta’u, akka humna iccitiitti isa ilaaluu irraa kaasee hanga humna dhuunfaa hin qabneetti. Hafuurri Qulqulluun, dhugaa dubbachuuf, Waaqayyo ta’uu isaa ragaa macaafa qulqulluutiin ni arganna-nama waaqummaa sammuu, miiraa fi fedhii qabu. Kutaalee ijoo, kan akka HoE 5:3-4, Faarfannaa 139:7-8, fi 1Qorontoos 2:10-11 keessa lixuudhaan, waa’ee uumama waaqummaa Hafuura Qulqulluu, amala, fi gahee isaa keessaa hubannoo gadi fagoo ni arganna Sadan tokkummaa qulqulluu. Kana malees, Hafuurri Qulqulluun akkamitti akka Jajjabeessaa fi Gorsaa ta’ee, abdii Yesus raawwachuu isaa qoranna. Xumura barnoota kanaa irratti barattoonni eenyummaa dhugaa fi hiika Hafuura Qulqulluu amantii kiristaanaa keessatti qabu ifatti ni hubatu.

Yaadannoo Koorsii: 1.1.
1. Seensa Eenyummaa Hafuura Qulqulluu
1.1.1.1.1. Yaada Dogoggoraa Waliigalaa
1.2.2. Barbaachisummaa Hafuura Qulqulluu Hubachuu

2. Hafuurri Qulqulluun akka Waaqayyootti
2.1.1. Ragaa Caaffata Qulqullaa’oo Waaqummaa
2.2.2.2.2. Amaloota Waaqayyoo Hafuura Qulqulluun Qabu

3. Namummaa Waaqummaa Hafuura Qulqulluu
3.1.1.1. Sammuu fi Beekumsa Hafuura Qulqulluu
3.2.2. Miira Hafuura Qulqulluu
3.3.3.3. Fedhii Hafuura Qulqulluu

4. Gahee Hafuurri Qulqulluun Sadan tokkummaa keessaa qabu
4.1.1. Hariiroo Hafuurri Qulqulluun Waaqayyo Abbaa fi Waaqayyo Ilma Waliin Qabu
4.2.2. Akka Jajjabeessaa fi Gorsaa ta’ee hojjechuu

5. Hafuura Qulqulluu Caaffata Qulqullaa’oo keessatti
5.1.1. Kutaalee Ijoo Eenyummaa Hafuura Qulqulluu Mul’isan
5.2.2. Hojii Hafuura Qulqulluu Uumamaa fi Furii Keessatti

6. Hiika Qabatamaa fi Hojiirra Oolmaa
6.1.1. Eenyummaa Hafuura Qulqulluu Hubachuun Jireenya Kiristaanummaa Akkamitti Dhiibbaa Qaba
6.2.2. Hafuura Qulqulluu wajjin Hariiroo Gadi Fagoo horachuu

7. Xumura: Eenyummaa Waaqummaa Hafuura Qulqulluu Hammachuu
7.1.1. Barnoota Ijoo Cuunfaa
7.2.2. Qo’annoo fi Hojiirra Oolmaa Itti Fufiinsa Qabu Jajjabeessuu

User Avatar

jigsa

0 Reviews
31 Students
34 Courses
0.0
0 rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

Be the first to review “Hafuurri Qulqulluun eenyu?”

Related Courses