Kitaabni Qulqulluun King James Version maqaan moggaafame King James eenyu ture?

4 day
1 Lessons
1,123 Enrolled
(0 Ratings)

Course Overview

Qabiyyee Koorsii Yaadannoo: 1.1.
Moojulii 1: Seensa Mootii Jeems I
– Jireenya jalqabaa fi gara teessootti ol bahuu
– Duubbee amantii fi guddina
– Hariiroo Paarlamaa waliin qabuu fi falmiiwwan

Moojulii 2: Macaafa Qulqulluu Hiika King James Version
– Barbaachisummaa hiikkaa haaraa
– Yaa’ii fi hayyama Mana Murtii Hampton
– Adeemsa hiikkaa fi filannoo hayyoota

Moojulii 3: Amaloota Ijoo Kitaaba King James Version
– Amaloota afaanii fi ogbarruu
– Dhiibbaa afaanii fi aadaa Ingiliffaa irratti
– Hiika Macaafa Qulqulluu kan biroo wajjin wal bira qabuu

Moojulii 4: Haala Seenaa fi Dhiibbaa
– Haala siyaasaa fi amantii bara bulchiinsa Yaaqoob
– Simannaa fi falmii KJV marsee jiru
– Gumaacha ogbarruu fi aartii

Moojulii 5: Dhaalaa fi Barbaachisummaa
– Jaalala bara baraa fi itti fayyadama itti fufiinsa qabu
– Hiikkaawwan Macaafa Qulqulluu itti aanan irratti dhiibbaa uumuu
– Dhiibbaa waaraa Jeemsi Ingilaandii fi isheen ala irratti qabu

Xumura: Waa’ee King James I fi King James Version irratti xiinxaluu
– Nama hiikkaa duuba jiru hubachuu
– Barbaachisummaa seenaa fi aadaa KJV dinqisiifachuu
– Barbaachisummaa Macaafa Qulqulluu bara ammayyaa kan bara baraan qabu qorachuu

User Avatar

jigsa

0 Reviews
31 Students
34 Courses
0.0
0 rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

Be the first to review “Kitaabni Qulqulluun King James Version maqaan moggaafame King James eenyu ture?”