Ti’ooloojii Kiristaanummaa

30 minute
1 Lessons
657 Enrolled
(0 Ratings)

Course Overview

Mata Duree Koorsii: Ti’ooloojii Kiristaanummaa Qorachuu: Dubbii fi Amantii Waaqayyoo hubachuu

Ibsa Koorsii: 1.1.
Koorsii “Exploring Christian Theology” jedhu qo’annoo Waaqayyoo, akka Macaafa Qulqulluu keessatti mul’atutti, fi amantiiwwan bu’uuraa Kiristaanonni qaban keessa lixna. Barattoonni gosoota ti’ooloojii kiristaanaa adda addaa, maalummaa Waaqayyoo irraa kaasee hanga bara dhumaatti ni qoratu. Koorsiichi amantoota dhugaa sagalee Waaqayyoo duuba jiran tokkoomsuuf kan kaayyeffate yoo ta’u, dhimmoota barbaachisoo hin taane irratti bilisummaa walii galuu dhabuu isaaniif beekamtii kennuudha. Hirmaattonni waa’ee Waaqayyoo, fayyina karaa Yesus Kiristoos, hojii Hafuura Qulqulluu, fi ergama Mana Kiristaanaa irratti hubannoo isaanii ni gad fageessu. Barattoonni naannoowwan ti’ooloojii kana keessa lixuudhaan karaa hafuuraa guddachuu fi jireenya kiristaanaa isaanii keessatti caalaatti bu’a qabeessa ta’u.

Yaadannoo Koorsii: 1.1.

1. Seensa Ti’ooloojii Kiristaanummaa
– Hiikaa fi hiika ti’ooloojii hubachuu
– Gahee tokkummaa dhugaawwan macaafa qulqulluu ti’ooloojii kiristaanaa keessatti qaban cimsuu

2. Ti’ooloojii Sirrii / Paterology
– Maalummaa fi amaloota Waaqayyoo Abbaa qorachuu
– Gahee Waaqayyoo akka uumaa fi jiraachisaa uumama cufaatti qabu hubachuu

3. Kiristoooloojii
– Nama fi hojii furuu Iyyasuus Kiristoos qo’achuu
– Barbaachisummaa Kiristoos akka Gooftaa fi Fayyisaatti cimsuu

4. Niwumaatooloojii
– Namaa fi hojii Hafuura Qulqulluu hubachuu
– Gahee Hafuurri jireenya amantootaa fi Mana Kiristaanaa keessatti qabu qorachuu

5. Macaafa Qulqulluu
– Qo’annoo kaka’umsaa fi aangoo sagalee Waaqayyoo
– Jireenya nama amane keessatti barbaachisummaa Caaffata Qulqullaa’oo hubachuu

6. Soteriology
– Qorannoo fayyina karaa Yesus Kiristoos
– Adeemsaa fi hiika furuu fi ayyaana qorachuu

7. Antiroopooloojii Kiristaanummaa
– Maalummaa fi kaayyoo dhala namaa hubachuu
– Ilaalcha macaafa qulqulluu eenyummaa fi gatii namaa qorachuu

8. Hamartiology
– Qo’annoo maalummaa fi bu’aa cubbuu
– Dhiibbaa cubbuu fi barbaachisummaa furuu hubachuu

9. Ergamootaa fi Jinnii Kiristaanummaa
– Barsiisa macaafa qulqulluu waa’ee ergamootaa fi jinniiwwan hubachuu
– Damee hafuuraa fi dhiibbaa inni dhala namaa irratti qabu qorachuu

10. Eclesiology
– Qo’annoo maalummaa fi ergama Mana Kiristaanaa
– Barbaachisummaa tokkummaa fi kaayyoo qaama Kiristoos keessatti cimsee ibsuu

11. Iskaatoloojii
– Qo’annoo bara dhumaa fi bara dhumaa
– Ilaalcha macaafa qulqulluu waa’ee deebi’ee dhufuu Kiristoosii fi murtii isa dhumaa qorachuu

12. Xumura: Guddina Hafuuraatiif Tiyooloojii Kiristaanummaa Hammachuu
– Barnoota ijoo koorsii irraa argaman gabaabsuu
– Barattoonni imala kiristaanaa isaanii keessatti hubannoo ti’ooloojii akka hojiirra oolchan jajjabeessuu

Hubachiisa: Koorsiichi barattoonni marii wal-qunnamtii, sochii garee, fi qo’annoo Caaffata Qulqullaa’oo irratti hirmaachisuun hubannoo isaanii waa’ee ti’ooloojii kiristaanaa gadi fageenyaan ni taasisa. Waaqayyoo wajjin walitti dhiyeenya gadi fagoo ni guddisa, hirmaattonnis beekumsaa fi hubannoo jireenya kiristaanaa bu’a qabeessa dhugaa macaafa qulqulluu wajjin walsimsiisuun akka jiraatan ni hidhachiisa.

User Avatar

jigsa

0 Reviews
31 Students
34 Courses
0.0
0 rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

Be the first to review “Ti’ooloojii Kiristaanummaa”

Related Courses