Yoo ari’atamaa fi arrabsamne mindaan keenya samii irratti maaliif guddaa ta’a (Maatewos 5:12)?

4 hour
1 Lessons
323 Enrolled
(0 Ratings)

Course Overview

Mata Duree Koorsii: Badhaasa Eebbifamaa Tajaajiltoonni Mootummaa

Ibsa Koorsii: 1.1.
Barumsa gadi fagoo Yesus Lallaba Gaara irratti qoradhu, xiyyeeffannoo addaatiin Eebbaa fi waadaa badhaasa guddaa samii irratti warra Isaaf jecha ari’atamaa fi rakkina obsaniif. Koorsii kun barbaachisummaa tajaajilaa mootummaa ta’uu, fakkeenya raajota durii fi ilaalcha bara baraa Kiristoosiif jecha gidiraa dandamachuuf barbaachisu keessa lixee ilaala. Amala ija jabinaafi gammachuu warra amanamummaadhaan Yesusiin hordofan, addunyaa dukkanaa’aa keessatti akka ifaatti ibsan irratti hubannoo gatii guddaa qabu argadhu, akkasumas mootummaa samii argachuuf of kennuu isaanii isa hin sochooneen kaka’i.

Yaadannoo Koorsii: 1.1.

1. Seensa Tajaajila Mootummaa
1.1 Duuka Bu’ummaa fi Tajaajiltoota Mootummaa Hubachuu
1.2 Dhaggeeffattoota Lallaba Kiristoos Tulluu irratti
1.3 Gahee Ergamootaa Ari’atama Mudachuu Keessatti Qaban

2. Eebba Ari’atamaa
2.1 Ari’atama Keessatti Eebbaa Faallaa
2.2 Ari’atama Seenaa Kiristaanummaa Keessatti
2.3 Ergamoota akka fakkeenya ciminaatti

3. Badhaasa Tajaajiltoota Mootummaa
3.1 Waadaa Badhaasa Samii
3.2 Mormii Gidduutti Amanamummaa
3.3 Fakkeenya Phaawuloos Kiristoosiif of kennuu hundee irraa

4. Gidiraan Gammachuu
4.1 Gidiraa Gammachuun Hammachuu
4.2 Gidiraa Kiristoos waliin adda baasuu
4.3 Du’aa ka’uu Kiristoos keessatti Humna Argachuu

5. Tajaajiltoota Mootummaa Of Keessanii Jiraachuu
5.1 Jibba Addunyaa Irraa Eeguu
5.2 Addunyaa Dukkanaa Keessatti Akka Ifatti Ifa
5.3 Ulfina Samiitiif Gidiraa Dadhabuu

6. Mirkaneessa Badhaasa Samii
6.1 Amanamummaa Waaqayyoo Tajaajiltoota Isaa Badhaasuu Keessatti
6.2 Waadaa Yesuus Amantootaaf kenne
6.3 Gonfoo Injifannoo Cimina

7. Ilaalcha Bara Baraa Hammachuu
7.1 Ulfina Samii Wal Hin Qabne
7.2 Gidiraa Kiristoos Waliin Hirmaachuutti Gammachuu
7.3 Ulfina Bara Baraa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu Rakkoowwan Ifaa fi Yeroo Keenya

8. Yaada Xumuraa
8.1 Imala Tajaajila Mootummaa Irratti Yaadachuu
8.2 Tajaajiltoota Kiristoos Durii fi Ammaa Irraa Kaka’umsa Fudhachuu
8.3 Jireenya Amanamummaa fi Obsa Gammachuu Jajjabeessuu

Badhaasa eebbifamaa warra ija jabinaan garbummaa mootummaa fudhatanii fi ulfina mootummaa Waaqayyootiif ari’atama amanamummaadhaan obsan eegaa jiru hubachuuf imala jijjiiramaa barsiisa Kiristoos kana irratti nu waliin ta’aa. Fakkeenya raajotaa, ergamootaa fi hordoftoota Yesus of kennan lakkoofsa hin qabne kanneen mormii fuulduratti jabaatanii dhaabbatan, addunyaa cabe keessatti akka ibsaa abdii fi ifaatti ibsan irraa hubannoo fi kaka’umsa argadhaa.

User Avatar

jigsa

0 Reviews
31 Students
34 Courses
0.0
0 rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

Be the first to review “Yoo ari’atamaa fi arrabsamne mindaan keenya samii irratti maaliif guddaa ta’a (Maatewos 5:12)?”

Related Courses