Yoon fayye cubbuun koo hundinuu dhiifama yoo naaf godhame, maaliif cubbuu hojjechuu itti hin fufu?

30 minute
1 Lessons
576 Enrolled
(0 Ratings)

Course Overview

Mata Duree Koorsii: Jireenya Jijjiirame Kiristoos Keessa Jiraachuu

Ibsa Koorsii: 1.1.
Koorsii “Kiristoos keessatti Jireenya Jijjiirame Jiraachuu” jedhu seera bu’uuraa fi barsiisa macaafa qulqulluu humna jijjiirama amantii Yesus Kiristoositti cimsu qorachuuf kan qophaa’edha. Barattoonni kutaalee ijoo Kakuu Haaraa keessaa ni lixu, keessumaa Roomaa fi Galaatiyaa irratti xiyyeeffachuun, jijjiirama gadi fagoo jireenya amantichaa keessatti Kiristoosiin akka fayyisaa isaaniitti fudhachuu isaanii irratti uumamu irratti hubannoo gadi fagoo argachuuf. Akkasumas, barnoonni kun garaagarummaa guddaa amantii Kiristaanaa fi amantiiwwan biroo gidduu jiru gama fayyinaatiin kan qoratu yoo ta’u, galma ga’iinsa Waaqayyoo fi galma ga’iinsa namaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu cimsee kan ibsu ta’a.

Yaadannoo Koorsii: 1.1.

1. Seensa Jijjiirama Kiristoos keessatti
– Yaad-rimee jijjiirama amantii Kiristaanummaa keessatti hubachuu
– Fayyinaa fi qulqullummaaf Kiristoositti amanuun barbaachisummaa isaa

2. Uumama haaraa Kiristoos keessatti (2 Qorontos 5:17) .
– Yaada amantoonni akka uumama haaraatti qorachuu
– Adeemsa jijjiiramaa keessatti gahee Hafuurri Qulqulluun qabu

3. Firii Hafuura (Galaatiyaa 5:22-23) .
– Gocha foonii fi firii hafuuraa adda baasuu
– Hafuurri Qulqulluun amantoota keessatti amala waaqayyoo akkamitti akka horatu

4. Ga’umsa Waaqummaa vs. Ga’umsa Namaa
– Fayyina ilaalchisee amantii Kiristaanummaa amantiiwwan addunyaa biroo wajjin wal bira qabuu
– Ayyaana Waaqayyoo fi gahee amantiin hojii Kiristoos keessatti qabu hubachuu

5. Cubbuuf Du’ee Of Lakkaa’uu (Roomaa 6:11-12) .
– Eenyummaa keenya haaraa Kiristoos keessatti hammachuu
– Harkisa cubbuu fi fedhii hamaa isaa dura dhaabbachuu

6. Waaqayyoof Of Dhiyeessuu (Roomaa 6:13) .
– Qaama keenya akka meeshaa qajeelummaatti dabarsee kennuu
– Kaayyoo Waaqayyoof jiraachuun hiika qabatamaa

7. Seera jala osoo hin taane Ayyaana jala jiraachuu (Roomaa 6:14-15) .
– Bilisummaa ayyaana Waaqayyoo keessatti argamu qabachuu
– Ayyaana akka hayyama cubbuutti dogoggoraan fayyadamuu irraa fagaachuu

8. Kan Hin Yaadamne: Gara Jireenya Cubbuutti Deebi’uu
– Fayyina booda cubbuu keessatti itti fufuun hammam akka ta’e hubachuu
– Akkaataa jireenyaatiin dhugummaa amantii ofii qorachuu

9. Kiristoosiin fakkaachuuf carraaquu
– Qabsoo cubbuu wajjin humna Kiristoosiin mo’achuu
– Fedhii dhugaa Kiristoosiif jiraachuu horachuu

10. Xumura: Amantii Keenya Qorachuu
– Hariiroo Kiristoosii wajjin qabnu of madaaluu
– Imala kiristaanaa keessatti guddinaa fi jijjiirama walitti fufiinsa qabu shaakaluu

Hubachiisa: Koorsiichi marii wal-qunnamtii, gocha garee, fi shaakala calaqqisiisu kan of keessatti hammate yoo ta’u, kunis barattoonni barumsa akka keessa seenanii fi jireenya isaanii keessatti hojiirra oolchuuf gargaara. Marii banaa ni jajjabeessa, barattoonni jireenya jijjiirame Kiristoos keessatti jiraachuu keessatti muuxannoo fi qormaata isaanii akka qooddatan bakka nageenya qabu ni kenna.

User Avatar

jigsa

0 Reviews
31 Students
34 Courses
0.0
0 rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

Be the first to review “Yoon fayye cubbuun koo hundinuu dhiifama yoo naaf godhame, maaliif cubbuu hojjechuu itti hin fufu?”

Related Courses